Allmänna villkor
För leverans av avfall till Miljöbolaget i Svealand ABs anläggning i Storfors.

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor ska tillämpas på samtliga leveranser av avfall till Miljöbolaget i Svealand ABs anläggningar i Storfors om inte annat skriftligen har överenskommits mellan Parterna.
1.2 Miljöbolaget i Svealand AB benämns nedan ”Miljöbolaget”. Den som levererar avfall benämns nedan ”Kunden”. ”Miljöbolaget” och ”Kunden” benämns gemensamt ”Parterna”.
1.3 Varje leverans ska utföras enligt (I) Deklaration, (II) separat Avtal mellan Parterna och (III) dessa Allmänna villkor. Vid motstridighet mellan ovan angivna handlingar ska de ha företrädesrätt i nämnd ordning.
1.4 Kunden är skyldig att genast meddela Miljöbolaget om förhållanden för leverans ändras eller annan omständighet som är av betydelse för Miljöbolagets hantering av avfallet föreligger eller uppkommer.
1.5 Kunden äger inte rätt att utan Miljöbolagets föregående skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.
1.6 Vid internationella leveranser gäller dessa villkor i tillägg till villkoren uppställda i EG-förordningen om transport av avfall 1013/2006.

2. Deklaration
2.1 För varje avfallstyp som levereras till Miljöbolaget ska en Deklaration tillhandahållen av Miljöbolaget fyllas i. Deklarationen ska undertecknas av Kunden.
2.2 Levererat avfall ska ha den beskaffenhet, den kemiska sammansättning och de övriga egenskaper som angetts i Deklarationen.
2.3 Om en leverans består av olika typer av avfall ska en Deklaration för varje enskild avfallstyp föreligga.
2.4 Flera leveranser kan ske på samma Deklaration.
2.5 Kunden är skyldig att genast meddela Miljöbolaget om förhållanden som angetts i Deklarationen ändras. Miljöbolaget i Svealand AB kan vid behov kräva en ny Deklaration för avfallet.
2.6 Avfall som deklareras som pumpbart får inte innehålla material som helt eller delvis kan förhindra pumpning av avfallet utan att det tydligt angetts i Deklarationen.

3. Emballage, pallar och märkning
3.1 Vid leverans av emballerat avfall ska emballaget
• vara väl tillslutet samt av god kvalitet och uppfylla vid var tid gällande bestämmelser och legala krav,
• vara tydligt märkt på beständigt sätt med deklarationsnummer och skyddsklass samt övriga märkningar enligt Avtalet. Om emballaget står på pall ska det vara
• säkrat för hantering före, under och efter lossning och märkningen på varje enskilt emballage ska vara vänd utåt,
• som innehåller flytande avfall, inte fyllas till mer än 90 %. 3.2 Fat och mindre emballage ska alltid levereras på pall, som ska vara av god kvalitet. Den totala pallvikten får inte i något fall överstiga 1 800 kg.
3.3 Emballage och pallar skickas inte i retur till Kunden. För returemballage gäller vad som angetts i Avtalet.
3.4 För vissa typer av avfall gäller särskilda av Miljöbolaget utfärdade emballage-, sorterings-och viktbestämmelser. Sådana bestämmelser överenskommes särskilt.

4. Leverans, transport och lossning
4.1 Leverans av avfall till Miljöbolaget ska ske enligt särskild överenskommelse. Leverans ska ske på av Miljöbolaget meddelade öppettider, normalt alla tider helgfria vardagar från måndag kl. 07.00 till fredag kl.15.00. Utvägning fredag ska vara slutförd senast kl. 15.00.
4.2 Leverans av avfall är inte möjlig om den inte ryms inom vid var tid gällande tillstånd för Miljöbolaget.
4.3 Kunden ska på egen risk ombesörja och bekosta transporterna till Miljöbolaget. Kunden ansvarar för att vid var tid gällande transportföreskrifter och Miljöbolagets allmänna områdesbestämmelser för leverans iakttas. Kunden ska vid var tid inneha en ansvarsförsäkring för leveransen.
4.4 Innan lossning sker ska leveransen anmälas och ifyllda och underskrivna transportdokument ska lämnas till Miljöbolagets personal.
4.5 Lossning utförd av Miljöbolaget sker på Miljöbolagets ansvar. Lossning utförd av Kunden sker på Kundens ansvar, men får inte påbörjas utan instruktion från ansvarig mottagare hos Miljöbolaget.
4.6 Miljöbolagets kvittering av leverans innebär inte att mottagningskontroll utförts. Avvikelser kan rapporteras i efterhand.

5. Äganderätt och riskövergång
5.1 Äganderätten och risken för avfallet övergår från Kunden till Miljöbolaget efter genomförd lossning och godkänd mottagningskontroll.
5.2 Äganderätten och risken för avfallet återgår till Kunden om återsändning enligt punkt 7 sker.

6. Omhändertagande
Miljöbolaget förbehåller sig rätten att lagra, behandla, återvinna eller bortskaffa avfallet hos en av Miljöbolaget godkänd underleverantör.

7. Rätten att neka mottagande och att återsända avfall
7.1 Miljöbolaget äger rätt att motsätta sig leverans eller att på Kundens bekostnad återsända redan levererat avfall om
• det levererade avfallet avviker från vad som angetts i deklarationen;
• Kunden åsidosatt bestämmelse i dessa Allmänna villkor, Avtalet eller annan överenskommelse mellan Parterna; eller
• åsidosatt gällande lag eller förordning och detta kan komma att medföra att leveransen är olaglig eller att Miljöbolagets hantering väsentligen försvåras, medför ökade risker eller väsentliga kostnadsökningar. 7.2 Miljöbolaget har också rätt att motsätta sig leverans samt att på Kundens bekostnad återsända redan levererat avfall, som Kunden inte erlagt betalning för i det fall Kunden inställt sina betalningar, inlett förfarande om företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller på annat sätt kan antas vara på obestånd.
7.3 Utöver vad som anges i denna punkt 7 äger Miljöbolaget rätt till ersättning eller skadestånd enligt punkt 8 nedan.

8. Ersättning för avvikelse och skadestånd
Kunden ska ersätta Miljöbolaget i Svealand AB för kostnader och skada som uppstår på grund av att
• det levererade avfallet avviker från vad som angetts i Deklarationen eller
• Kunden åsidosatt bestämmelse i dessa Allmänna villkor, Avtalet eller annan skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Kundens ersättningsskyldighet omfattar även skada som uppkommer hos underleverantör eller tredje man.

9. Priser
9.1 Miljöbolagets rätt till ersättning baseras på Avtalet eller annan skriftlig överenskommelse mellan Parterna.
9.2 Den viktbaserade ersättningen baseras på invägd vikt hos Miljöbolaget.
9.3 Ändring av gällande skatter, avgifter eller andra pålagor som direkt eller indirekt gör att Miljöbolagets kostnader för sitt åtagande ökar ger Miljöbolaget rätt att omgående justera priserna i motsvarande mån.

10. Betalningsvillkor
10.1 Miljöbolaget har rätt att kräva av förskottsbetalning eller att tillfredställande säkerhet för betalning ställs i samband med mottagandet.
10.2 Om betalning enligt punkt 10.1 inte krävts ska betalningen vara Miljöbolaget tillhanda senast 30 dagar efter det i Miljöbolagets faktura angivna fakturadatum.
10.3 Vid dröjsmål med betalningen har Miljöbolaget rätt att av Kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse och inkassokrav.

11. Force Majeure
Om omständigheter varöver Miljöbolaget inte råder medför att Miljöbolaget skyldigheter väsentligt försvåras eller medför oförsvarliga kostnadsökningar, ska Miljöbolagets underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet inte utgöra avtalsbrott och därmed vara befriat från påföljd. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, naturkatastrofer, terroristattack, myndighetsåtgärder eller underlåtenhet, blockad, sabotage, strejk, eldsvåda, elbrist/strömavbrott, skador på den maskinella utrustningen, nödvändiga reparationsarbeten och därmed jämställda omständigheter. Miljöbolaget ska utan dröjsmål meddela Kunden om sådana omständigheter råder. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

12. Sekretess
12.1. Parterna förbinder sig att inte för tredje man avslöja teknisk eller kommersiell information vilken Part erhållit från den andra Parten eller som framkommer med anledning av Avtalet, annat än vad som krävs för Avtalets genomförande. Sekretessen gäller inte information som I) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta åtagande, (II) Part kan visa att denne redan kände till innan den mottogs från den andra Parten, (III) Part mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne, eller (IV) som Part är skyldig att röja enligt lag, förordning, domstols- eller myndighetsbeslut eller annan tvingande bestämmelse.
12.2. Parts sekretesskyldighet hindrar inte Parternas rätt att vidta rättsliga åtgärder gentemot motparten.

13. Tvist
13.1. Tvist med anledning av Avtalet, dess tolkning eller tillämpning, liksom alla därtill hänförliga rättsförhållanden, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt vid var tid gällande lag om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm och svensk rätt ska tillämpas.
13.2. Vid klar och förfallen betalningsfordran för leverans får Miljöbolaget utan hinder av punkt 13.1 väcka talan hos kronofogdemyndigheten eller vid allmän domstol.
13.3. Tvist befriar inte